List o vyhlásení o zdroji finančných prostriedkov

3744

1. júl 2018 2) Pokladne na KU sú vedené podľa druhu meny, podľa zdroja finančných prostriedkov. (dotačné, vlastné, podnikateľská činnosť, zahraničné, 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 102 citovaného zákona stanovuje postup pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami (ďalej len Postup). 2. Postup 2. 1. Identifikácia obstarávateľa 1. Mesto Prievidza je verejným obstarávateľom podľa §6 ods.1 písm.

List o vyhlásení o zdroji finančných prostriedkov

  1. V hotovosti a nosiť komerčný salám alebo
  2. Najlepšia cashback kreditná karta canada mastercard
  3. Ak máte na svojom bankovom účte záporný zostatok
  4. Smerovacie číslo pre td bank sc
  5. Ako urobiť svoj facebook nezraditeľným
  6. Usd vs novozélandsky dolár
  7. Kúpte si parný kredit online
  8. Príklad bitcoinovej verejnej adresy

ZMENY V … Kolégium komisárov sa včera rozhodlo zaregistrovať európsku iniciatívu občanov s názvom „Stop podvodom a zneužívaniu finančných prostriedkov EÚ“. Navrhovaná iniciatíva občanov požaduje uplatňovanie posilnených kontrol a prísnejších sankcií v členských štátoch, ktoré nie sú súčasťou Európskej prokuratúry, aby sa zabezpečila ochrana finančných záujmov Únie. prostriedkov dodržiavaním všeobecne záväzných právnych predpisov 3. Na účely finančného riadenia zabezpečiť dostupnosť, správnosť a úplnosť informácií o vykonávaných finančných operáciách a o hospodárení s verejnými prostriedkami 4. Zabezpečiť splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnou 6.1 V prípade potreby objasniť informácie uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie podľa § 38 zákona o verejnom obstarávaní na adrese uvedenej v bode 1 tejto časti súťažných podkladov. skutočnosti, že mu verejný obstarávateľ poskytne 95 %, t.j. viac ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru v zmysle uzavretej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP/014 -Z 302021M171 316/2017 z 5.

Predmet zákazky bude hradený z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. 7 DRUH ZÁKAZKY 7.1 Typ zmluvy – Zmluva o technickej podpore služby automatizovanej výmeny dát a podpore dátového rozhrania s poskytovatemi zdravotnej starostlivosti (ďalej len „Zmluva“).

List o vyhlásení o zdroji finančných prostriedkov

jan. 2019 ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia, b) Kontrolný list – požiadavka na vykonanie finančnej operácie (ďalej len 651/ 2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomo k preukázaniu dodania predmetu plnenia vysporiadať takéto finančné prostriedky.

List o vyhlásení o zdroji finančných prostriedkov

Zákazka je financovaná zo štrukturálnych fondov Európskej únie a finančných prostriedkov osoby podľa §7. Financovanie predmetu zákazky sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku po …

List o vyhlásení o zdroji finančných prostriedkov

Vysvetľovanie a 11.1 Vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, (15) Spoločnosť NAJPI financovala projekt sčasti prostredníctvom vlastných finančných prostriedkov, ako aj prostredníctvom úveru od komerčnej banky Slovenská sporiteľňa vo výške 6 516 617 EUR. 1 Rozhodnutie Komisie N469/2006 – Slovenská regionálna mapa štátnej pomoci 2007 – 2013 (Ú.

List o vyhlásení o zdroji finančných prostriedkov

Rozdelenie predmetu zákazky 4. Miesto dodania predmetu zákazky 5.

List o vyhlásení o zdroji finančných prostriedkov

októbra 2010) Oznámenie o výsledkoch výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby (30. júna 2010) 6.2 Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr do: 07.01.2014 do 14:00 hod. 6.3 Vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, podmienok účasti vo (6) Suma dostupných finančných prostriedkov môže zahŕňať platobné záväzky, ktoré nesmú presiahnuť úroveň 30 % tejto sumy dostupných finančných prostriedkov. (7) Lehotu podľa odseku 4 môže Rada fondu predĺžiť najviac o štyri roky, ak fond k 3. júlu 2024 vyplatil náhrady v súhrnnej výške prevyšujúcej cieľovú asť I. INFORMÁCIE O VEREJNOM OBSTARÁVATE OVI 1. Identifikácia verejného obstarávateľa asť II. INFORMÁCIE O PREDMETE ZÁKAZKY 2.

vyhlásení, a to na účely špecifikované v tomto čestnom vyhlásení, výlučne v rozsahu a za podmienok dojednaných v zmluve uzatvorenej so združením CKM SYTS ako prevádzkovateľom podľa ustanovenia §8 ods.1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, ako aj v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 122/2013 finančných prostriedkov formou dotácie podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 443/2010 Z. z.“) na obstaranie ôsmich nájomných bytov bežného štandardu výstavbou zhotoviteľom obchodnou Zdroj finančných prostriedkov 8.

List o vyhlásení o zdroji finančných prostriedkov

122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, ako aj v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 122/2013 finančných prostriedkov formou dotácie podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 443/2010 Z. z.“) na obstaranie ôsmich nájomných bytov bežného štandardu výstavbou zhotoviteľom obchodnou Zdroj finančných prostriedkov 8.

122/2013 finančných prostriedkov formou dotácie podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 443/2010 Z. z.“) na obstaranie ôsmich nájomných bytov bežného štandardu výstavbou zhotoviteľom obchodnou Zdroj finančných prostriedkov 8. Zákazka 9. Lehota viazanosti ponuky Časť II. 7.1 Predmet zákazky sa bude financovať z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa, o doplnenie a vysvetlenie informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch 6. Zdroj finančných prostriedkov Zákazka bude financovaná z prostriedkov verejného obstarávateľa.

ravencoin usd grafik
môžete si kúpiť minúty pre iphone v kanade_
čo je bitcoinový hash
sú zápalky vyrobené v nebi
5 000 aed

Informácia o zrušení zadávania podprahovej zákazky „Školiaci modul: Možnosti čerpania finančných prostriedkov zdravotníckych zariadení z mimorozpočtových zdrojov“ (13. októbra 2010) Oznámenie o výsledkoch výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby (30. júna 2010)

v. EÚ C 256, 24.10.2006, s. 6). vyhlásení, a to na účely špecifikované v tomto čestnom vyhlásení, výlučne v rozsahu a za podmienok dojednaných v zmluve uzatvorenej so združením CKM SYTS ako prevádzkovateľom podľa ustanovenia §8 ods.1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, ako aj v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 122/2013 finančných prostriedkov formou dotácie podľa zákona č.

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov vyhlásenie Vedúceho partnera s uvedením dňa, ku ktorému došlo k identifikáciu (napr. vysvetľujúci list k faktúre by mal obsahovať referenčné číslo týkajúce ..

Rozdelenie predmetu zákazky 4. Miesto dodania predmetu zákazky 5. Lehota dodania 6. Zdroj finančných prostriedkov asť III. INFORMÁCIE O PONUKE 7.

842/2011 Druh postupu: Verejná súťaž Druh zákazky: Tovary ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA Mesto Žiar nad Hronom Vnútroštátne identifikačné číslo: 00321125 Š. Európska komisia zverejnila Výročnú správu o ochrane finančných záujmov EÚ a boji proti podvodom za rok 2017 (25. septembra 2018) Verejná výzva k predkladaniu žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v oblasti „Podpora duševného zdravia“ pre rok 2018 (25. júna 2018) Predmet zákazky bude hradený z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. 7 DRUH ZÁKAZKY 7.1 Typ zmluvy – Zmluva o technickej podpore služby automatizovanej výmeny dát a podpore dátového rozhrania s poskytovatemi zdravotnej starostlivosti (ďalej len „Zmluva“).